Wywóz nieczystości płynnych

pojazd asenizacyjny

Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych, które zalegają w zbiornikach bezodpływowych, potocznie nazywanych szambami. W tego rodzaju systemy wyposaża się większość budynków, które z różnych powodów nie zostały podłączone do ogólnodostępnej sieci kanalizacyjnej. Częstotliwość opróżniania zależy w dużej mierze od pojemności zbiornika, a także sposobu eksploatacji instalacji kanalizacyjnej w budynku, na przykład ilości zużywanej wody.

W ramach naszych usług związanych z czyszczeniem szamb oferujemy również wywóz:

  • osadów,

  • szlamów,

  • płuczki.

Możemy zająć się też opróżnianiem toalet przenośnych. Wypompowywanie nieczystości odbywa się sprawnie i z zachowaniem norm sanitarnych.

Zasady dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych

Według obowiązujących przepisów to właściciel lub zarządca posesji, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy, ma obowiązek podpisać umowę z firmą, która ma pozwolenia na wywóz nieczystości płynnych w danej gminie. Potwierdzeniem ich odbioru jest dowód opłaty za usługi asenizacyjne. Takie pokwitowania trzeba archiwizować przez 2 lata, na wypadek kontroli z urzędu.

To właśnie zadaniem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest niedopuszczenie do sytuacji, w której ścieki wydostają się ze zbiornika bezodpływowego na powierzchnię lub przenikają do gruntu, zanieczyszczając tym samym glebę oraz wody głębinowe. Jako legalnie działająca firma w branży, sami co kwartał przesyłamy do odpowiednich organów sprawozdanie. Znajduje się w nim wykaz posesji, z których odebraliśmy nieczystości, a następnie przekazaliśmy je do utylizacji.